بهینه سازی کارخانه های قدیمی شستشوی نمک

بهینه سازی کارخانه های قدیمی شستشوی نمک

تغییر روند تصفیه سنگ نمک از روش سنتی به روشهای نوین هیدرومیل و تبلور مجدد با طراحی خط تولید و جایگزینی تجهیزات.

whatsapp