لیست موجودی و قیمت

لیست موجودی و قیمت

 

علامت

رنگ

كد رنگ

عرض

ضخامت

موجودی  متر

قیمت (تومان)

 ASآلمینیوم ABS5182026,52513,173
 S2سفید مات لیزری100119210,2706,184
 GBمشگی مات10021921,9003,098
 GBکرم مات100319124,9201,971
  طوسی بوته100419101,971
 GBطوسی بوته100420215,4003,295
 MAطوسی سوپرمات21362025,7003,781
 MAسفید براق لیزری215519120,4008,733
 MAسفید براق لیزری215523210,00010,043
 MAتاچ ویژن سوپرمات244419122,6402,475
 MAتاچ ویژن سوپرمات24441925,8003,621
 MAآبنوس30531926,5004,224
  ونگه81082024,9005,587
  ونگه81082823,9006,235
  ونگه81083623,3008,006
  نقره ای82612024,4009,207
  نقره ای82613623,00010,588
  نقره ای82615421,60012,176
 MAسفید براق96221923,6004,224
  سفید براق96222023,5005,530
 MAسفید براق96222824,0506,235
 MAسفید براق96223522,9007,743
 MAسفید براق96225422,40011,690
 MA 9کرم براق993619130,7202,514
 MAکرم براق99361925,7004,224
 LM zبلوط تیره3F0819117,4002,514
 LM zبلوط روشن3F0919115,0002,514
 IDگردوئی 3F102026,9004,425
 IDگردوئی 3F102822,4006,235
 37(کالرمچ)egger H1176230/82256,406
 36(کالرمچ)egger H3154230/806,406
 28(کالرمچ)egger H3309230/81506,406
 H(کالرمچ)egger H3325230/806,406
 28(کالرمچ)egger H3326230/85256,406
 28(کالرمچ)egger H3335230/83006,406
 29(کالرمچ)egger H3760230/806,406
 29(کالرمچ)egger H3766230/806,406
 PM(کالرمچ)egger U22223130012,472
 PM(کالرمچ)egger U70223122512,472
 PM(کالرمچ)egger U73223152512,472
 PG(کالرمچ)egger U96123130012,472
 PG(کالرمچ)egger U99923115012,472
  زبرانو86231929,3002,013
  دورنگ0242cv2111,8001,810
whatsapp