دستگاه چند کاره cnc مدل project 450 ساخت masterwood ایتالیا

دستگاه چند کاره cnc مدل project 450 ساخت masterwood ایتالیا

مشخصات فنی :
میزان جابجایی محورها :
محور افقی Xمیلیمتر3870
محور عرضی Yمیلیمتر1900
محور عمقی Zمیلیمتر350
ابعاد کارگیر در محورها:
محور افقی Xمیلیمتر3255
محور عرضی Yمیلیمتر1300
محور عمقی Zمیلیمتر110
سرعت حرکت محور ها :
محور افقی Xمتر بر دقیقه80
محور عرضی Yمتر بر دقیقه80
محور عمقی Zمتر بر دقیقه25
whatsapp