دستگاه فارسی بر و مته دوبل مدل TOSKAR WM 300 ساخت WOODMASTER ترکیه

دستگاه فارسی بر و مته دوبل مدل TOSKAR WM 300 ساخت WOODMASTER ترکیه

 مشخصات فنی :واحد 
  زاویه اره برشدرجهْ90 – ْ45
 قطر تیغه اره میلیمتر300
 مینیمم طول برشمیلیمتر300
 ماکزیمم طول برشمیلیمتر2500
 مقطع برشمیلیمتر120 × 50
 قدرت موتور برش کیلووات1/1 
 قدرت موتور متهکیلووات0/55 
 دور موتور برشدور در دقیقه4500
 دور موتور متهدور در دقیقه24000
 فاصله بین دو متهمیلیمتر28-32 
 فشار باد مورد نیازبار6-7
 وزن کیلوگرم465
 برق مورد نیازهرتز- ولت220-380 V        50 Hz
 ابعاد دستگاه(ارتفاع×عرض×طول)میلیمتر3450×1000×1600 
whatsapp