محصولات

توضیحات:

 

توضیحاااااات:

توضیحاااااااااااااات:

پیش فرز + چسب زن و غلتک فشار + قطع نیوماتیک نوار + اره سر و ته زن نوار + فرز پرداخت اولیه نوار + فرز پرداخت ثانویه نوار + فرز قوس گوشه نوار + لیسه نوار + لیسه سطح (چسب) + پولیش

توضیحات:

whatsapp