محصولات

محصولات لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)

لبه چسبان مدل TEB 149 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان مدل TEB 149 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)
لبه چسبان مدل TEB 151 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان مدل TEB 151 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)
لبه چسبان مدل TEB 152 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان مدل TEB 152 ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)
لبه چسبان مدل TEB 155ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان مدل TEB 155ساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)
لبه چسبان مدل TEB 152 Pساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان مدل TEB 152 Pساخت شرکت TURANLAR ترکیه
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)
لبه چسبان لیزری مدل TEB 201ساخت شرکت TURANLAR ترکیه (بدون چسب)
لبه چسبان لیزری مدل TEB 201ساخت شرکت TURANLAR ترکیه (بدون چسب)
لبه چسبان های تورانلر ترکیه ( TURANLAR - EDGEBANDING MACHINE)

Think different , Act professional

 

متفاوت بیاندیشید ، حرفه ای عمل کنید